is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trauen, al was haile wereld d'r ook op tegen". Kom goa doe nou moar gauw noar hoes, en wacht op dien jong."

„ Joa eurt, hier bin 'k, koomt hier moar gauw heer Aanje. Mien laive vrede nog ainmoal tou, ie hebben 't joe ja nait aan tied doan om laang-stoal-stubber oet handen te leggen en motschöp verachtig ook nog in hand."

,Joa man, ik bin zoo doodneisgierig, ik zag heur votloopen en dou docht ik: „nou gauw hên en heuren, hou of ze was en wat ze zee".

„Kon ie niks verstoan of heb ie nait luustert?"

„Nou ja, luustert heb 'k aal even, moar dou heurde ik allennig dat ie 't zoo drok harren over mien dochter. En dou docht ik: „dat valt mie oaf, want doar het Harmke niks mit neudig."

„Dat heb ie glad verkeerd verstoan, mien stumper.

Doarom bin ik zoo botte bang veur luustern, men heurt 't halve, en den nèt verkeerd.

Ik zee dat joen dochter zoo 'n fiks wicht was, ènkeld zoonent, zee 'k."

„O zoo, nou 't ken wezen. Moar hou was Jantien nou, vertelt mie dat doch gauw."

„Dat zei 'k doun, moar hai, legt den doch joen spul zoo laank oet handen, en goat 'n zetje bie mie zitten. Wêl lopt nou tegen oavend nog zoo te arbaiden. Wat heb ie wel doan?"

„Och ainlik niks te beduuden. Ik zag 'n spinweb en dou docht ik, dat 'k dei wel berekken kon mit laang-stoalstubber.

Moar 't ken nait, ik mout wel hên en hoalen kopstubber."

„Moar doar heb ie doch zeker motschöp nait bie neudig?"

„Och ja zeker, spin kon ook ja deel komen."

„Zuks luit ik zitten aan aander doags, want aans ken