is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand is d'r doch zeker nog wel hangen bleven, dat ie waiten dat men nait aaltied wint ?'

„Wanneer wolt doe den vot ?"

„Op slag, wat aans ?"

„En wanneer komst weer?"

„Is 't nou hoast oet, dat gejeuzel? Ie moaken mie kop gek, en hailendaal ook. Ie lappen mie 't nait weer dat ie opzitten blieven, eurt. Zet 't lutje lampke moar in t vensterbankje achter, en sleudel van deur in muur doar achter dei lösse stain. Ik red mie, 't aalderlutjeste is d'r oaf, 'n potje heb ie nait meer".

„Vief week heb 'k nou dat lutje lampke al aalle nachten veur die branden loaten. Wat nemt dat n eulie .

.Ja-a-a, dat is vreezelk. Dèi cent of wat heb ie nait ins veur mie over, dat is joe al te veul. Moar komaan, nou den endling en ten lesten 't geld. Hai wat zit zoo n óld-wief d'r vast aan en dat veur heur ainegste jong".

„Kiek, dit is aalles wat 'k heb. Dat is veur huur, doar spoar 'k 't haile joar over. Zes gulden is doar nou in,

en hier in mien knipke heb 'k nog Stil ais

even zeuven dartig cent".

„Laigen dou ie ook nog? doar zit ja nog 'n dubbeltje onder. Doar ken 'k nog net 'n glaasje klare voor koope. Ziezoo dat mout ie moar hollen en den neem ik hier vief gulden van. As 't schip mit geld ais komt, krieg ie 't weer. En nou den moar weer: Besjoer, en 't beste mit joen zelv-melk. Ha-ha-ha-ha. Yan achtera zie je me voor 't laatst. Besjoer, besjoer, besjoer.

Van je lirom, larom, bomfaldera, bomfaldera. En van je lirom, larom, bomfaldera, bomf "

„Och heden Stelten, Ste-e-ffen".

„Nou ?"

„Och, kom hier nog even heer, mien jong .