is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dei d'r al zoo laank om guntert harren. Wat 'n zegen, wat 'n zegen veur die, most gain dag vergeten om d'r

veur te danken Jantien.

Wat liar Aanje doar ook slim oarigheid aan nè, dou doe heur vertelst dat de holtdoef zoo mooi ropt.

En wat is Aanje nou neisgiereg of he veur heur 't aigenste zegt. As 't nou moar eerst veurjoar is, den ken ie mit joe baident zitten goan te luustern, en te kieken ook noar zun. Wat 'n zegen Jantien, wat "n zegen".

„Dat olie wief is gek. Ik goa op stoande vout hén en verkloag heur bie aigenste groote heeren, dei heur hier

in zet hebben".

„Ho, ho, Harnike, bedoart joe 'n beetje".

„Holt moar op te kletsen van bedoaren. Zoo is t gain

leven".

„Wat dut Jantien joe den veur overlast?"

„Och, holt joe nou moar nait zoo onneuzel. Ie waiten d'r nog veul meer van as ik, want ie binnen ja hoast aaltied bie 'n kander. Moar ik heb d'r lak aan, aan dei haile ólle-Jantien en ik wil zoo nait langer".

„Stil, stil 'n beetje, loat wie d'r nou eerst ais in andên-

lekhaid over proaten. Hoü slim is t ?

„Hou slim dat 't is? Zoo slim dat 'k hier zoo nait langer wezen ken. Ain van ons baiden mout deur oet, want ik koom om hals zoo, dat zeg k joe . ^

„Nou wait ik nog niks Harmke, zegt den doch wat meer". "„Och, kom, 'k mag der nait van heuren, zei ik nou tegen joe aalles opleksen ? Ik krieg gain ain nacht langer 'n wenk in oogen. Dat ölle-wief spoukt hailc nachten om, den is ze op bêr en den d'r weer oet en sjanteren en jeuzelen, joa en beden ook, in ain stuk deur . „'t Is hail treurig Harmke".

„Joa-oa ie kennen al net zoo. Wat treureghaid zol