is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien aigen moeke bedrogen . En zoo jammert ze moar deur Harmke, het is hoast nait om aan te heuren . „Och wat, dat ölle wief is gek en aans niks .

„Nee, nee Harmke, net zoo min as ie of ik eurt. Ik hoop dat 't gauw wat oafzakken mag. en zaï wat tot rust komt".

„Oafzakken en tot rust komen. Wè' ja, doar mout ie moar op vertrauwen. Dat komt terecht as Poaske en Pinkster op ain dag komen, en nait eerder. Moar ie hebben joe doar wat mit op hals hoalt, mit dei aigenste Jantien en ik goa hên en kloag over heur".

„Harmke, Harmke nou ie aalles waiten, wol ie dat

nou nog doun ?"

„Ja wis en zeker, wat aans? Ik wil s nachts sloapen, aans ken ik d'r gauw zooveul biedoun, want zunder sloap ken 'k nait. Ik heb laist 'n dubbelde portie en ik krieg

nou niks en dat om zoo'n wief, dei

„Stil Harmke, zai is veul beter as wie binnen".

„Ja, doar liekt het 'n haile bult op. Zuk proat zol 'k nou moar nait mit komen as 'k joe was. Wat wil zoon mal-ebbel, het mie doar aaldermooiste koamer van t haile hoes kregen verachtig, 'n Koamer nog wel mit twei gezichten, en wat dut ze nou? niks aans as krimmenaieren en jammeren bie nacht en bie dag '.

„Ik heb joe ja aalles zegt, geleuft mie, zai het 't nait best mit dei onrust van binnen ".

„Nou ja, wèl wait woar dat oet votkomt. Moar holt mie nou moar nait langer op, ik goa noar heeren .

„Dat dee 'k vot nait, wat wil ie den

„Sloapen 's nachts, dat heb k joe ja zegt .

„Heurt ais Harmke, mien koamer is 'n hail ende van Jantien's oaf, ik heur 's nachts niks van heur. Wil ie den mit mie ombuuten ? den ken ie sloapen en ik ken heur biestoan as 't neudig is".