is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Och fai en gain ende Jantien, mout ie dat eerst vroagen ?

Sunt wanneer zei dat nou zoo? Wait ie nog nait, dat hier bie mie nacht en dag joen stoul kloar stait ? Goat gauw zitten. Mien stumper wat zai ie d'r oet. Ie vaallen bie doagen oaf, dat ik joe zeg. As 'k zeggen zei, hou 'k over joe denk, nou den liek ie mie moar hail seupel .

„Ik bin goud vlug, moar ik wol joe hail wat aans vertellen. Ik bin zoo bliede".

„Wat is d'r den wel veurvaallen ?"

„Ik bin noar mien óld hoeske west, en dei luu goan d'r weer oet, tegen 't winter".

„Noü, dat dut mie niks gain neis, want 't is ook ja zoo 'n min spuitje doar zoo. Moar wat ken joe dat nou schelen, wat luu of doar in wonen?'

„Begriep ie mie nait? Ik wil d'r weer in, ik moüt dr weer in".

„Foi Jantien, spotten en gekaansteken is bie mie t aalderminste wat d'r is. Dat verwacht ik van joe nait .

„'t Is mie eernst Aanje".

„Dat ken nait woar wezen Jantien".

„Och, moakt mie 't nou nait zoo stoer, ie waiten 't ja wel, dat ik hier gain rust of duur heb. 'k Heb joe 't al

zoo voak verteld".

„Mien stumper, ik hoop moar aal, dat dat wel oafzakt'.

„Dat zakt oaf, as ik weer aalle oavend op 't aigenste stee 't lampke hênzet veur Steffen, en gain menuut eerder".

„Och Jantien, Jantien 't begroot mie zoo slim, en het muit mie ook zoo. Wie konden t hier nou zoo mooi mit ons baident hebben, wie binnen ja kaant zusters worden .

„.Toa Aanje, dat is zoo. o ik bin God ook zoo dankboar, dat ik joe kregen heb. En ik hoop, dat ie mie nooit verloaten zeilen, ook as ik doargunters weer woon.

Moar mien stumper, ik koom d'r bie kepot, as ik hier blief Ik wait hail best, dat doar nou ook niks aan ge-

8