is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O wie ick sie liebe, die scheenen Arme, so kanz keern möchte ick sie immer streicheln".

„Nou, doarom huif ie vot nait weer dichter bie schikken, blieft doar moar driest zoo zitten, ie zitten doar best".

„Nu un erzahle mir ooch moal wie das kümmt, deine Kleider sünd so derb un so fest, nich kroade wie die Moadels es hier troagen, oder doch ?"

„Heurt ais even, ik ken joe zoo min verstoan, wil ie mie beloven, dat ie joen best doun willen, om net zoo te proaten as ik ? den zei 'k verder vertellen en aans nait".

„Oh, das verspreek ick nur zu keern, denn dasz du das willst, soagt mir, dasz du mich kanzen kewisz recht keern hast wie ick dicli.

fjm eins mocht ick oabersten noch bitten, Trinerl, Liebs, soage „du" zu mir, denn was is nu „ie"? joa?"

„Nou dat is den dat. Wat ik aanheb, gait ainliek boeten mie zulf gain mensk wat aan, moar ik zei die 't den wel vertellen, hou 't is. Ja mien klaier bin wat ólderwerelds, moar dat bin 'k zulf ook.

'n Sangenbont jak en 'n viefschaften rok en 'n wollen schoet, doar ken 'k mie 't beste mit redden en den op 't heufd 'n wollen muts, as 'k te minsen in boeten bin, den bin 'k liailendal kloar, want 'n warme kop, dat is bie mie aalles jong, en dat is ook 't gezondste veur 'n mensk".

„Ick möchte so kanz keern e Bildnisz, das heiszt e petret von dir".

„Ja, dat zei wel zoo wezen, moar geld om 'n petret moaken te loaten heb ik nait over. 'n Jeude, dei 't oaftrekken dut, woont hier aans wel. Moar vergeès wil dei kerel lang gain petret van mie moaken, gommes nee, dat past hom lang nait. Ik zol aans wel oppassen, dat 't beter besloagen was as mit Doomnie's Mevrau. Och gommes, och gommes, ik was in pastrij, en dou heb ik 't zain, moar dat vol mie den moar ais doanig oaf, ken 'k die