is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen, want Mevrau har zuk lang nait schoon wösken onder hals, lang nait eurt!

En ik zee 't ook, moar dou kwam Doomnie d'r vot tusken en zee: „dat is schaduw .

Ik dochte: „nou joa man, is 't hail mooi van joe, dat ie 't vot weer veur Mevrau opnemen, moar begrooten dee mie 't slim veur de man.

Ja, want wel wil nou geern woord hebben, dat he 'n smerige vrau het, en dat den nog wel veur n Doomnie. Zükke luu hebben doch aans geld genog om zaip te koopen, mien laive tied, 'n hail pond veur twaalf cent, wat kon Mevrau doar laank heur hals mit wasken. Moar dat is nou dat. As dei zindelkhaid d'r nait inzit, dou d'r den moar ais wat aan, moar Doomnie zit d'r den moar lêlk mit. Schaande is 't, ik mag Mevrau aans wel lieden".

„Schoade, jammerschoade, uf mien Herz wollt' ick stroagen, e Bildnisz von dir".

„Ja, dat is nou dat, moar het stait den zoo, al is mien hals nou ook nog zoo schoon, 'n petret krieg ie e-e-e, krigst doe nait van mie".

„Oabersten so steht's doch nich etwoa mit dir, mit m

Keld un so ?"

„Nee, zoo noa aan is 't nait, moar ik heb 't er ook nait veur over, en dat is de veurnoamste reden.

Moar ik proat moar deur en van die wait ik ook nog hoast niks, vertel doe nou ook ais wat. Doe haitst Karl Klumper en doe komst van zulf oet Oost-1' raisland .J

„Ick komme aus Leer, un was mine Moder is, wohnt noch doa. Wir hoaben oock kewohnt in Ditzum. Was Ditzum is, is e Dorf in der Nlihe von Embden. Doa starb mien Yoader, un moakte só mine Moder wieder ledig. Un als se ledig woar, zog se wieder nach Leer to rück un is nu doa Weiszbackin, un hat oftmoals — nich timmer — sokoar e Loadendiener".