is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lamp den doch op, den ken ie nog veul beter zain hou mooi dat 'k bin".

„Lamp op, och mien gommes".

„Wat zei wie nou hebben ? is dat 7,00 slim, wat wol ie den ?"

„Ja, kiek dei lanteern hier boeten deur brandt ja zoo helder, doar zit 1k aaltied bie, en — 11e —"

„Dat is mie ook wat moois, wat docht ie nou ainliek, dat ik hier van oavend zoó bie joe zitten wol ? Moar gauw lamp op eurt, hai!"

„Ja moar dei lamp-e-e-e"

„Nou tou den doch, wat scheelt d'r aan dei lamp, dat heb ie doch nog nooit eerder oetvonden, om zoo bie lanteern te zitten en dei het hier al zien levent al stoan".

„Nee moar-re ik heb ook nog nooit zoo'n beetje verdaind, dei lamp is gain eulie in en ik heb ook gain eulie meer".

„Nou hoalt den gauw wat, doar har ie den ook doch wel om denken maggen, dou ie wissen dat ik komen zol".

„Ja wicht, moar mie doch te klontjes was ainliek nog mooier en-ne-e borgen heb 'k nooit doan, dat-te-e".

„O zoo, is 't zoo noa aan, nou ja ik begriep 't wel, moar weest moar gerust, den zei ie acht cent van mie hebben veur 'n kan petereulie. Goat den moar gauw hên en hoalt 't, ik ken doar mit zukke mooie klaier nait om hên goan. Mensken konden ja wel 'n schrik kriegen om duustern en nait waiten wat juffer dat d'r wel aan kwam".

„Nee, nee, ik zei d'r wel om hên goan Lotte, 't is al mooi genog, dat doe 't betoalst. Och kiek, ik koom d'r van week, hoop ik, as 'k leef en zond bin, wel te arbaiden, moar nou eerst op börg, dat wol 'k nait geern".

„Nou holt nou moar op te jeuzelen en goat moar gauw hên. —

Ziezoo hai, nou ken wie den doch ook zain wat wie zeggen.