is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeke, ken ie mörn ook mit mie om wat te koopen?"

„Joawel mien wicht, moar den mout ik eerst nog 'n lapke zetten op mien jak, want ik wil nait stukkent loopen".

„Nou dat zol ook mooi oafsteken bie mie, moar trekt den even joen Zundagsche jak aan".

„Dat is mien beste, ik heb gain beter".

,'t Mout ook nait slimmer komen mit joe eurt, mien laive woarom koop ie den gain neie ?"

„Doar hest doe gain begrip over Lotte, ik verdain in leste tieden nait veul mien wicht".

„Zoo, nou ie goan den even mit mie".

„Ja, wat wolt doe koopen mien stumper? Doe zitst ja dik en dubbeld in 't goud".

„Dat is zoo, moar 'k wol 'n arlozie hebben".

'n Arlozie, Jan Dorie! Hai wicht, doar zoo veul geld in steken, bedenk die doch eerst, 'n Zulvern den vast ?"

„'n Zulvern, hm! wat docht ie nou ainliek van mie? nee eurt, 'k wait hail best wat 'k wil, dat zei ie mörnvroug wel zain".

„Ziezoo, nou goa wie den noar arloziemoaker en noar goldsmid".

„Heur ais Lotte, dou doe gusteroavend noar bêr gongst, heb ik zain mien laivert, dat doe nait veul rokken aan hest, en dat in winter. Allennig moar 'n poar zukke dunne ketoenen dingen, dat ken doch zoo nait".

„Dat ken best zoo, want doar komt ja doch niks van te zain, holt nou op te kletsen over dei rokken, wêl zugt dat nou ?"

„Kiek ais, wat hangen doar veur dei winkel mooie wollen rokken, zollen dei die groot genog wezen ?"

„ Joa dat binnen ze secuur wel en ik mag ze ook geern lieden, moar ik koop doch gainent".

„Kom goa ais even mit mie. —