is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van stad en zoodounde hest doe doar den licktschain nait van heurt, of doe wolt d'r nait van heuren, dat wil 'k eerder leuven.

Hai hait Jurrien Koenders, of, zooas ze den maisttied zeeden, Jurrien Nirtje. Ik leuf dat dei dou zeuven joar kregen het of acht, doar wil 'k oaf wezen. Om miens gevaal kwam he nooit weer lös".

„Hol die stil Eltjo, as doe zoo proaten wilst".

„Noü-ou, kom, kö-o-m, bedoar dien driften 'n beetje, ik mag doch zeker zulf waiten, wat ik zeggen wil ?"

„Woarom nuimden ze dei vent Jurrien Nirtje, vertel mie dat ais even. Was dat zoo'n vranterge vent of zoo?"

„Hai nait eur, volstrekt nait, moar zien voader man, dat was 'n kerel, dei har op elk en ain wat te zeggen, en oploopend! zoo het men 't nooit eerder beleefd.

Moar hai zulf nee, och gommes nee, dei zol gain mug kwoad doun, zoo as men den wel ais zegt. Moar zai hebben hom de kop ais gek moakt en hai har moar beter oppassen mouten".

„Wat was d'r den gebeurd?"

„Joa wat denkst nou, dat ik dat nou nog hailendaal ophoalen wol ? Zooveul ligt mie aan haile kerel nait gelegen, dat ik doar zooveul woorden nek om breken wil.

't Was vrouger 'n doodgouie jong, moar doar wassen 'n stuk of vief, dei 'n mooie snee in 't oor harren en dei overlegden, dat ze ais zain wollen of ze hom ook gek moakeu konden en zóo is 't komen, moar ainliek was 't niks gain wonder, dat hom gal overluip".

„En zeuven, acht joar kreeg dei stumper?"

„Stumper ? ho is 'n beetje, hai schoot doch ain veur kop, al kon he 't moar half helpen".

„En zol dei eerstdoags weer lös komen, dochst doe?"

„Ja, dat zei nooit zoo veul schelen. Moar hai, loat ons doch ophollen over zoo'n "