is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k Hoop nou doch wis, dat ik hier wat vinden zei, want ik goa nait noar aander kant van stad, doar ze mie kennen. Jonge, jonge, zoo in de wereld en dèn allennig, dat is ook nait veul bezunders. 'k Wol dat 'k te minsen moar 'n bruier of 'n zuster har.

Ja moar, ho ho ais even, wat dochst doe Jurrien, dat dei noü zoo hail wies mit die wassen, nou doe d'r zöo weer aankomt ?

Hest doe 't doar noar moakt ?

O mien Hemelsche Voader, help mie. ik wil mie ja beteren.

Volk".

„Mout ie hier wezen?"

„Ik wol ais heuren of boer ook wark veur mie har".

,Wark genog, in t drokste van tied, moar wel bin ie?"

„Jurrien Koenders".

„Zoo. Hou öld ?"

„Vaierendartig joar".

„Hou is dat zoo, dat ie nou binnenstieds plat loopen?"

„Och - e - e - omstandigheden".

„Ja-a-a dat ken elk wel zeggen, wat omstandigheden ?"

„ïnou - e - e - k wol zoo geern wark hebben, boer".

„Dat zei wel zoo wezen, moar eerst wil 'k aalles waiten van joe. Hou bin ie zunder wark komen ?"

„Och, ik smeek joe, geeft mie wark, moar vroagt dat nait".

„O zoo-oo-oo, is 't om dei tied van 't joar mit joe, ken 't gain lucht lieden "

,Och neemt mie aan, ik wil zoo hard veur joe arbaiden en 't ken mie niks schelen wat".

„Wat docht ie nou ainliek, dat ik nog nait begrepen har, dat 't lang nait pluus is mit joe ? Gauwdaiven en zuk tuug heb ik gain wark veur".

„Och boer".

„Doar is 't gat van de deur en nou laist moar 'n beetje