is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat denkst doe, dat ik 't niit aalle schooiers 'n dag perbaieren zei, dochst dat mie 't in kop sloagen was ? Woar komst van doan ?"

„Oet stad vrau Doppen".

„Oet stad ? 0 zoo, bie '11 boer midden op Grootmaart zeker ? plougen en zaaien op stainen ? Moak doe dien kluchten aan 'n aander wies heur". —

„Bats, deur veur neus dicht. En doar hest doe nou noar verlangd Jurrien P

Non kenst moar weer wieder zuiken. Ja moar God zei mie doch nait verloaten, ik heb zoo vast en oprecht beterschap beloofd.

Wat heb 'k nou al 'n ende omzwalkt, och heden, och heden, nou van oavend noar goarkeuken om te sloapen en den dou 'k dat nait weer, ik loop laiver deur en as 'k mörn nóg niks heb, nou den ken 'k hier of doar wel in 't land wat zitten goan te sloapen.

Wacht, doar woont 'n snieder, nou zei 'k doar ais aankloppen. —

Dag boas".

„Ook zoo; wat mout ie hebben, 'n neie jas of 'n hail pak of zoo ?"

„Och gommes nee, ik wol joe vroagen boas, of ie ook 'n knecht neudig wassen".

„Joawel, dat ken wel aangoan. Koomt hier moar heer. Hou hait ie ?"

„Jurrien Koenders".

„Hou öld ?"

„ Vaierendartig joar boas".

.Z00-00 en woar koom ie vandoan ?"

„Oet stad".

„Zoo, zoo en heb ie doar 't naaien leerd?"

„Joa boas".

„Komaan, dat voldut mie, want ik hol niks van zoo'n