is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nou moar ikke den wel eurt, koomt hier moar gauw heer, veul eten ken 'k joe nait geven, moar ik bin van oavend wat zat en dat treft goud veur joe, den ken ie mien rondom brood kriegen, en ik heb ook wel n poar kopkes koffie veur joe, moar ik heb gain aander melk as bokkemelk, doar mout ie den mit tevree wezen".

„Ik wol wel geern bie joe komen, moar zeker woar, as ie waiten wêl ie in hoes roupen

„Nou komaan eurt, eerst wat zitten bie mie en as ie mie 't den vertellen willen, den dou ie 't, en aans, as ie joe laiver stilhollen d'r over, is mie 't ook hail best .

,Nou. doar zit ik den, moar nou wil 'k joe 't vot vertellen. Ik heb zeten".

„Heb ie zeten? Nou dat is nait zoo mooi, moar nou ze joe weer lösloaten hebben, bin ie mit de mènsken ja weer liek, nou mag gain niensk joe doar meer zwart om aankieken. En hou het stait tusken God en joe, doar het gain aander wat mit neudig, dat mout ie mit God oetmoaken".

„Vroag ie ins nait wat ik doan heb? t Was zoo vreeseik".

„Wis nait, doar wil 'k niks van waiten, dat is ja weer liekmoakt, ik hoop dat ie nou verders best oppassen zeilen".

„En aans zeg of vroag ie mie niks?"

„Nee, nee, wat heb ik doar mit neudig? Mien ölle Yoader zee vrouger tegen mie — ja want dou k jonk was, den zee 'k wel gauw ais: „wat het dei of dei dat gemain doan" — nou en den zee mien ölle Voader: „Girtje, Girtje" zee he „doe proatst aaltied dien mond veurbie, en doe oordailst moar vot over aander mensken, net of doe de bovenste beste van a'moal bist. Wicht, wicht, ik hoop dat ons laivm Heer die doar nooit veur straft zee he den. „Denk er om Girtje, dei stait mout moar oppassen dat he zulf nait omvaalt". Nou en doar heb ik mie in

11