is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Aan 't speulen".

, Woarzoo den mien wicht, bie achterdeur bie bank?1' „Ja".

„Wat bist ja kortoaf Jantine, wat scheelt d'r aan?' „'k Bin niedig".

„Niedig ? nee doch vast, en op mie ?'

„Ja wis, guster ook al".

„Guster ook al ? nou wor dat den moar nooit weer, want dat gait mien nuver wiefke zoo onhandig oaf. dat 'k er gain spier van vernomen heb".

„Nou 't is hail slim".

„Zoo. zoo, kiek mie ais aan en zeg 't den nog 'n moal". „Blief mie oaf Gerardus, moakst. mien hoar ja net zoo roeg en 't zat zoo mooi van mörn".

„Dat is niks van woar doe lutje pröddelpotje, want doe schudst haile mörn mit dien mooi kopke en moakst mie aaltied wies, dat dat allennig komt, omdat dien hoar den

nait goud zit".

„Stil, nee 'k wil nait op dien knei zitten, ik zeg die ja

dat 'k net zoo niedig bin".

„En kenst 't nait zeggen zunder lachen, moar woar is 't den over mien snoetje? Wolst wat van mie hebben?" „Doe proatst moar aaltied mooi mit mie om en dugst

d'r aaltied nait noa".

„Dat is 'n slim ding as 't woar is. Wat heb ik den

zegt of beloofd ?"

„Heur is even, wie hebben 'n groot hoes en 'n haile

groote toen en wie zollen "

„O ja, 'k bin d'r al achter, *n knecht zol wie hebben". „Ja en dat hest doe mie veur anderhalf joar al beloofd en ik heb d'r zoo'n verlet om".

„ Ho, ho, dat leste heurt d'r nait bie mien wichtje, want doe kenst Geert ja net zoo voak roupen, as doe hom hebben wilst, veur dien bloumkes en zoo".