is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O joa, dat is zoo, moar 't was veul makkelker ain in hoes en zoo".

„'t Zei ook wezen, secuur heur en ik denk er ook wel om, zoo gauw as mie moar hier of doar ain tegenkomt, dei mie op 't. oog geschikt liekt, den krigst doè 'n knecht en den kenst hom bestellen wat doe moar wilst".

„Dat is best, as 't den ook moar 'n beetje gauw gebeurt, waut aans mout ik nog 'n maid d'r bie hebben, wie hebben 't zoo veul te drok. Moar op 't oog goud lieken, zeest doe ?"

„Ja. ik zei oet mien aigen oogen kieken, want getuugschriften, dat wait wie baide wel, doar ken men doch gain spier op aan''.

„Nou dat is mie geern goud, dei doe nemst, bin ik best mit tevree".

„Ziezoo, den is dat weer veur 'n kander, en bist nou ook nog niedig ?"

„0 mien laive, dat was 'k vergeten dat 'k niedig was, pas nou moar op, dat 't nait weer gebeurt, dat wie nou den gauw 'n knecht hebben".

„Godjes doagen dat 'k zoo zundig zeg.

Van Bergen! Juffrau! doar heb wie nou d'elende al goande".

„Wat is d'r wel ? Jantje is ja glad oet stuur".

„0 heerenk, o heerenk, doar zit mie dei munster van 'n kerel achter 't hoes op bank mit 't lutje wichtje tusken kneien, proaten net zoo drok mit heur baiden. As e heur moar uait vermoordt. 0 help, help, hai vermoordt heur secuur en den ons".

„Wilst wel op slag stil wezen Jantje? doe blifst hier bie Juffrau in koamer, ik zei zötjes hêngoan en luustern ais woar dei baident 't zoo drok over hebben".

„Ja en den is 't te loat, den het he heur al dood, wat ik joe zeg, moar ik heb joe genog woarschouwt". —