is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boare luu kriegen kennen, joa dat was vrijer. Hailendal gek bist doe leuf 'k nog nait. Moar wèl zei 't betoalen Harm?"

„Joa, zoover is 't nou vot nog nait, in aalsgeval wi 'k d'r eerst mit Doomnie en Mevrau over proaten en dei zeilen mie den wel road geven".

„Nou", /.egt Martje, „moar den most doe doar ook nait laank meer mit wachten, want dat is ook vot nait kloar en as d'r nou is 'n huursman kwam. Groa vot laiver noa Doomnie, wie wonen ja stoef bie n kander

,Wel zeker joa, hai doe stelst die net aan of boudel in brand stait" antwoordt Harm, „kiek en boetendes, ik ken 't van oavend ook nait wachten. Steek lamp moar op".

Martje begint te schateren van 't lachen en zegt: „Joa eur, hou maalder, hou mooier! Nou zei cirkom in 't langst van doagen lamp al op, da s nog nooit gebeurd, zoo laank as wie trauwt binnen, doe bist hailendal stoapel Harm".

„Och wicht! Ik mout aan 't schrieven".

„Aan 't schrieven ? Doe 'n braif wegschrieven ? Hai Harm, hou kenst zóó laigen, hest wel ooit aans n braif kloarmoakt as ainmoal aan mie, dou 's doe onder dainst wast ?"

Harm antwoordt: „Och nee, doe snoater, moar wèl zegt da 'k nou 'n braif wegschrieven wol?"

Martje is inmiddels in de pulpitrum gaan zoeken en zegt: „Kiek hier is he, hai is deursleten op vóllen, want ik heb hom dou eerst wel hoast 'n vörreljoars aaltied bie 't jak in had, moar kennen nog duudelk lezen, wat d r onder stait: „Zoo noem ik mij U teerbeminde vriend Harm Jans Pestuur".

Och, och wat konst doe 't dou aalderlaist mooi zeggen, dat was nou zuuver 'n lust Harm".

„Nou, stekst lamp nou ook hoast op? Ik mout 'n reken schrieven".