is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik zeg ook doch nooit tegen die: „houveul modder hest vandoag oet sloot gooid ?" as doe aan 't sloot groaven bist".

„Nou" bromt Harm, „dei vervlogen vrauluu hebben vot 'n haile rezenoatie kloar; hol die den moar gauw stil mit dien gejeuzel vot al weer".

„Stil hollen, nou best. 'k Wol die aans wat moois vertellen, moar den is 't, ook goud".

„Och nee wicht, zeg op".

„Nou, het 'n huursman west om koamer".

„Doe targerd, woarom zeest mie dat vot nait? Wèl was 't ? woar wèg ? wat zee he ? wat zeest doe ?"

.Joa, bedoar dien driften, as 't nou tevree bist, ze'k die d'r 'n haile bult van vertellen".

„Tou den doch in de goudighaid wicht, hai wat kenst doe ain kop gek moaken".

„Nou" zegt Martje, 't scheelt mie gain hoar of ik zeg nog niks, wat denkst wel ? Nou-e-e-e, om vair uur het hai d'r west".

„Hou hait he ?"

„Mattees of Knelis, dat bin 'k vergeten".

.Gommes doagen wicht, zien tuttel".

„Joa, doar heb 'k hom nait noar vroagt".

„Doe hals! en woar was he weg ?"

„As 't begunst te schelden, den zeg k die niks meer eur. Oet 't Wold".

„Joa moar woarzoo ?"

„Nou oet 't Wold, niks aans" verduidelijkt Martje.

„En wat zee he den doch ?"

„Nou hai komt Vraidag weer, en koamer leek hom best, moar wie willen loater den dunkt mie doch ais waiten, hou zien tuttel is, doar heb 'k hail nait om docht".

„Och wicht! da's ja van zulf, men mout doch waiten aan wel men zien koamer verhuurt.