is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOARWIRD.

Folie ha 'k net to sizzen by 't forskinen fen dit boek. De stikken steane net alhiel neffens tiidsoarder, — om't ik net mei 7 minste bigjinne woe. Yn 'e „Drankjes" foun ik yet al hwet, det my net mear hage, en det ik döchs net trochskrast ha. Hwerom net, det scil men twisken 'e ryglen leze. Ik hab nammentlik dingen dy't ik hjir oars ien lang twa breed yn 't foarwird fortelle moatten hie, by wize fen kantteikening oanbrocht hwer't soks gefallichheit joech. For de lezer wier det it gery/likst, en for my it makkelikst. Sa wierne wy der allebeide

mei redt, tocht my.

Sjêdêr, det is alles. Ik hoopje nou mar det de „Omstikken en Syd-

stikken" hjar wei fine scille.

't Hearenfean, Slachtmoanne 1907.