is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Y N H A L D.

Side

Op Müntsepölle 1

Bernewille 43

De Emmausgongers 53

Gjin öflear hawn 61

Hwer't de moanne for sitte moat 65

Rou en trou 79

Us folksaerd en üs sprake 85

Pikeman op frijersfoetten 125

Drankjes:

1. Kening In Oar 139

2. By domenys op audjinsje 143

3. Forstiet üs Ljeaven Heare nin Frysk? 152

4. Sabeare-letterkindige Friezen en letterkindige sabeare-Friezen . . 158

5. It Frysk op 'e skoallen 166

6. Dichterwêzen 174

7. It Sportfriezendom 1 181

8. It Sportfriezendom II 190

9. Neipraet oer 't sportfriezendom 203

10. It adfertinsjefrysk , 214

11. Jan foar 't forlof 222

12. Jan op reis 232

13. Jan yet op reis 246

14. Altyd yet ünderweis 255

15. Jan thüs 268

16. In kwea pleit, det in bryk abbekaet freget 283