is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fierte wol bodzjen sjoen, en koe him al net big.ïpe ho't tw» so^e grouwe, gewüpste keardels sa'n licht sloepke net by de w*l opkn e koene. Do't Sjoerd him lykwol op in stuit sa smuk yn t fartuchJe deljoech, en it wetter der boppe ta üt spatte, kr.ge er yn e rekken hwer't de skoech knypte. „Men scoene der apen me. fange. se. er skodholjend, mar menens laei er syn ark del en gyng er inne,

de stakkerts mei ried en died by to stean.

„Moarn jimme," sei er. .Hea, kinne jimme dy sloep net nsse.

is oars mar in himpen ding!" . , , „„„

Ei ia Eabele " andere Germen fortrietlik, „der ha jy gelyk oan, mar "it slagget us döchs mar tige min. Wy habbe der al forskate üngelokken mei hawn. Earst ha'k oan 'e mil ta yn 'e bj.rmsleat s.tten, en ik koe der hast net wer üt komme Sjoerd hat der my uthyst mar ien fen myn deiske klompen sit yet yn 'e blaumodder. En nou ha kwer ien fen myn sljuchtsneinske britsen, en Sjoerd foei op erech yn p.

Mar wy kinne him net op 'e wal krije; ik kin der suver net by, sjeder.

Eabele koe 't laitsjen hast al wer net litte. Dy twa mannen wieme ommers ek sa dom, det men moast wol gmze, al st.«6 yen, me. ek op 'e kiel. Mar hy wist him yn to halden, en se. b.daerd-we.. „ja frjeonen, it scil sa ek net bést gean. Ho scoe 't j.mme talykje,

as wy earst ris in amer hellen, en him utheasgen?

By Germen, dy't oan distiid ta wakkere bit.nkel.k sjoen h.e, skoerde de loft troch, nou't der sa'n Salomo foar h.m stiei. Hy naem syn pet Óf, karde him ris, tocht it spil in amerij oer, en se. do: „Men

scoene sizze! Mar jy ha gelyk!" , . t

„j< sei Sjoerd, „iy ha g... gelyk, Eabele! Hw. scoe det toch

ha? K... kom, ik scil my gau hwetforstrüpe, denkinsou un

de sloep wol ütheasgje, Germen!"

En sa diene se. Eabele holp hjarren yet m amer.jke. De ald sloep laei gau wer yn 'e haeifeart, en de Emmausgongers koene de fjouwere ütgean to dongsljuchtsjen. Mar as Eabele hjarren net wro ten s hie, - 'k leau net, det der dy jouns yet in hiele sne.nske klomp, droech paklklean op Emmaus to finen west hie.