is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en sa is det in pear jier gien. Do stoar se. Nou, en do ne. de bigraffen s moast der rie skaft wirde fensels; wy koene dy fjouwer st.mpert ta bern net oan bjar lot oerlitte. Ik stelde üt, - hwent der w.er yet al rer" " 'vlie. eu „üds fen 'e mans kant, - om elk mar len to mmmen

Der wieme 'nammentlik krekt fjouwer troude pearen by, dy't xi wo dwaen koene. It kaem by allegearre wol net l.ke rom om, det net sizze^ mar 't koe dochs wol gean, wist ik wol, as se

En hia namen it ek ienriedich oan. Mar ho scoene wy se do

ia om sa mar to sizzen, ho scoene wy se do omparte? Ik alweroan 'instellen. Ik sei* lit se hjir mar ris forskine, en dyt den op my takomt, dy scille wy nimme, en sa moattejimmeekdwaen;destakkerts binne üs allegearre like nei! - Bést. De bern waerden yn ekeame roppen. Hja wisten fensels net, hwet se moasten, en seagen fen de iene op de oare. Mar op 't lést kaem lytse Janke op my ta. Hja oars net as fen „omke," en hja lake my sa ljeaf oan, en streakes my de han sa, det it moed waerd my suver fol. Krekt as hie se der

a- i npr hwer't it om gyng! - Mei de oaren gyng it op e selde menèar en sa binne wy elk oan ien fen 'e fjouwer earme wezen i p ' En nou is üs lytse Janke in fleurich jongfaem wirden, en Ieijr J, rïn "un e Mer by dy smids.ein. dér., ik *|ensei. Om dy tw» jonge^ minsken kon, ik nou by jo. Hy kin ,„ smjdte keap e.

Dér is iikernöch ƒ1200 for nedich; dê, woe ik de 'e"ehf'^2 As jy nou for de oare stean woene, den wieme se helpen, "wet mM i0? ït is in feardich jongkeardel, dy't syn fak forst.et, en ek t.ge arbe.dzje

wol dêr kinne jy mar nei fornimme. Mar jy kenne my ek wol sa goed,

det 'jy scille my wol op myn wird leauwe wolle, ornearje kFensel*'jy det jy . Fn nnti woe 'k foart wol ütslütsel fen jo ha. Ik siz

f^as tv'nët kinne e*w>üe^siz den marpiaenütfen né, dêr

Lliuwe wy ik goede frieonen om. !k wit skoan, de, is aityd hwe. aventür oan fo^ün for 'jo. ,k wo, jo ,n aidermins. nettwmge; sa

bi" 'kS^Vaè«e°d«'i'öude boer." gyng Miedema boel, „En ik mnt )o seeg'é it ging ra, an, hoar! Ik hew daedlik mar toezeggmg deen, en dér hè 'k gien minnt spyt ian had. Sy hewwe hor renten altyd op e