is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

libbensskiednis ek yet net iens goed. Mar ik koe 't net langer uthalde. Ik bin hjir nou yn Fryslan komd om nei myn bern to formmmen. Och och, hwet bin 'k bliid, det ik hjir nou heard ha, ho't it hjarren giet! Ik moat mar gau nei Ulegea. Ik hab in swiere skild to foreffenjen!»

Dyselde middeis stapte Farmer, ef De Boer den, op it spoar nei Rinkeburren. Dêrwei koed er Ulegea yn in ürke bigean. Ho't er by syn bern üntfongen is, hat de man dy't my dit wiere forhael d.e, der net by iorteld. En dêr bin 'k oan 'e iene kant bind om, hwent sok ding lit him better bigripe as biskriuwe.

't Hearenfean, 1901.