is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hear B-stra wier de man Ien 't wlrk, en al Mie by de wel.wyla't

de oare thüsbleau, yn 'e winkel dy't se togearre hiene.

* *

Nést in jiermennich gyng de kastlein fen t „Café Sa-en Sa to >t Kin 't neat skille hwer" der stiltsjes fen troch ne. Amerika. Syn wiif liet er mei trije bern efter. Meiïnoar fjouwer, sadwaende. Hja hold It bidriuw yet in toarn geande, mar sünt hjittedy herbergeyn e folksmüle 't Café De Vierverlaten," en sa wirdt it yet wol neamd, howol der "nou a. lang oare l,ue yn wenie. As men non wl. de, der foaroan yn Grinslan in plakje fen dy namme leit, det sa hjitomtder yn 't foarige fjouwer slüzen wieme - nou is der gjin ien mear scil men de aerdichheit fetsje.

* *

De greate wein fen 'e Pure OU Company ried oer 'e brêge en by dy gelegenheit sei ien fen 'e brêgerie tsjin'e „collega's, goed bid, det de fjildwachter, dy't der net fier Öf stie, it ek hearre koe^ „Hea ja, ha jimm' 't al heard, - Dykstra hat piteroalje stellen! Dykstra,

sa hjitte in winkelman yn 't doarp.

Hou, hou, Tsjeard, dat mag je soa mar niet segge, a is üt gekheit,» sei de fjildwachter, - gjin stedtsjer leau 'k, mar in

ambtner praet „heech", det heart sa. t..

Gekheit? Om 'e dea net," sei Tsjeard. „It is wierheit hwet ik jo siz. 1 „jonge Tseard, hou je doch stil man; dit loopt te feer," war-

sköge de fjildwachter yetris.

Wedzie det er it seis seit? Kom mar mei!"

'1 „Nou goed, mar as hy der Wacht fan doet, mut ik perses

opmake, as je daer mar om denke...."

Eksteur en Tsjeard nei Dykstra's winkel. De bregerie der efteroan,

fensels.

„Dykstra, ha jy piteroaljestellen ? freget Tsjeard.

— „Wis al," seit Dykstra, „yn alle soarten "

Siugg' jy nou wol?" seit Tsjeard. . I

Eksteur protteljend fen 't toaniel. Giet noait wer sa t.cht by de

brêgerie stean. # +