is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foarby komme? Mar beare. det er djip yn prakkesaesjes roan, det wier 't béste, tocht hitn. De holle hwet foardel, en den mar tige yn

nije wike sjên. En sa died er.

„Hea Pikema....«! Jy rinne in doar to f»er. De baes hat ek

boadskip!" It léste wier in eigen-oanret flouke fen Gerbe.

Sabeare-forheard seach Pikema fen siden. It durre efkes, foart er andere: „Hen? Soa, - ja, mar de frou hat sein, ik moast oan hus

Mei wier er de skürre al foarby, en lichte de klink fen 't steks-

d0arDet°Pwier him noch net iens sa min öfgien. Mar döchs moast er yet hearre, det de jonge ta de skurre ynröp: Hy wol 'nt! en det de feinten troch 'e skaefspoennen skoffelen nei de doar ta en wakke

praetten en gysgobben. .

Aldergeloks kaem Ymkje op syn folkroppen gau nei foaren. „Moarn. It jild fen 't postwiksel! En hjir wier ek in bnef for jo.

Fen jou broer, tink 'k? Asje!"

_ „Kom mar wer efkes yn 'e koken, den bring ik .t jildl yn e

hüs, en jy kinne jou kofje opdrinke," sei Ymkje, wy's * 'a 1

iem Del h]a derby hwe. i„ Waen, Krige, dér P.k.m. su,er

neat fen. Hy telde it jild op 'e skütelbank üt; hja brocht yn e ,

en kaem werom mei 't boadskip: ,,'t Wier goed, se, de frou. Gj.n

foantsje, mar dér hied er him ommers ek al ne. set. Ymkje wier

tige oannimlik, en det wier it iennichste det hun op dit

skéle koe. Dot er wer op 't paed wier, - syn:stok'

dy hie se goed for him biwarre, - do wier er der dubeld

fen oertsjüge, det hja him wol lije mocht.

Nou kaem der in frjemde tiid oan for 'e lytse B,rkumer po t Dy hiele simmer troch gyngen hope en fréze oer syn moed, sa t maitiids sinne en skaed om bar oer 't mêd skeare Syn ^benswille hie der by tiden mar gans ünder to lijen. Hykoe t habbe det er, n

floitsjen fen in fleurich wyske, samar yn ienen s|>l waerd' en hl hiele dei net mear hearre liet. Den barde it wol, det er n hus der er oan moast, foarby wier foar't er der erch yn h.e, en den moast er