is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werom ienseis. Sokke lid™ den koene de ionges ek sa 14d netroppe

fen „Pikeman," det er 't him ealge. Hwet scoe

Den skodhollen de minsken, en seine tsjin inoarre . „

Pikeman döchs skéle?» De iene tocht, hy scoe wol gjm nocht mear

ha oan det geboksel alle dagen; in oar det er hwet under e le n In oear alde wyfkes ornearren, hy scoe 't wol mei himsels to knjen ha - en syn kostwiif sei alle jounen by 't opbedgean tsjin hjar ml: „Hy hat grif ris in brief forlernendêr pakter nou me, om. Mei dy forlerne brief net, mar mei 't forlies, b,doelde se.

Lykwol, der wieme ek guds, dy leauden det Piter pos trouwen yn 't sin hie. En sokken laeijen it tichtst oan 'e miet, hwentsaw.er

ommers^t ^ ^ ^ ^ by Hylkebae,en.dy. ,e koken en

nammersto heger sloech de lóge boppe syn barnend herte ut. Ymkje wier ek altyd bjustere aerdich tsjin him, det me, net oars seinw, . t Wier krekt as se fol langst op him wachte, sa gau w.er se oan e doaT as er folk-röp. En yn 'e koken waerd er let en set, as w.er er de kening. Ja, hy hie al in fêst kop-en-pantsje dêr't er syn bakje troas yn krige „Det reauke mei det reade blomke, det moat jowes m wêze/ hie se ris sein. Nou, dêr moast döchs in reden for weze der laei dóchs hwet yn, net? Sa tocht er by himsels, en as er den butedoar kaem hie de hope wer heechtud yn syn herte.

Mar a's Pikeman sa'n sin hie oan dy faem, werom gyng er er

Hpn net ris hinne op in sneintojoune ? .

Ja sjuch, det frege de siel himsels ek fakernoch. Mar 't gyng >m

as dy feint üt it ferske, dy't seit:

Dy Ijeafde, o, dy ljeafde!

Dy makket my hast gek!

Sa folie ha 'k to sizzen

Mar och! de moed bin 'k brek!

Nou net, det er dit for himsels witte woe. O hea né! Hy makke himsels wys, de. er by 't hierst, sadré as de jonnen hwet langer ■ den, syn trekken handich „aernimrae scoe. Mar non, by_t smnne , non't it jouns acht üre yet Ijachtskiendei wier, |oech it tofolle each,