is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaen. Hwet died er sa'n oalike gek west to habben ? Hy hie 't döchs foarut wol bigripe kinnen, det dit gjin spek for syn bek wier!

Nei de lilkens kaem de wémoed. Syn dream wier üt en dêrtnei wier de takomst, sa't er him dy yetris foar 'e eagen helle hie, in takomst mei in kreas wyfke nést him, forgoed to hóf brocht. Hy

wier, en hy scoe altyd bliuwe, in ald feint, in sukkelder yn 'e wrald

„Blllikslagger!"

En det is er ont hjoed de dei ta. Hy hat net wer nei frouljue taeld. En Hylkebaes syn brieven bringt er wer yn 'e skürre oan. De nije nijfaem — hwent Ymkje hat lang al de direksje oer hjar direkteur, — moat hjar 't kofje-oerrikken troch de binnedoar mar treaste.

't Hearenfean, 1902.