is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hinne Friezen, en siz ris earlik: binne der to uzes net forskate skoal masters, - Fryske skoalmasters! - dy't sa tsjin 'e bern oangeane as se yn 'e skoalle efkes forjitte det se.... yn 'e skoalle binne, en er

hjarren in Frysk wird üntkomt?

Ik wol net to kennen jaen, det der nin oaren binne. Ik seis ha

fen beiden hawn. Yn 't earst fen myn skoaljongest.id h.ene wy in meester.» Dy koe nou suver net ha det me yn 't Frysk sykhelle Wy wieme sa bliid as in protter det er nei in oar plak gy«g. en det ^ in „master," master Knoop krigen. Dy man kaem ut e Wa'de"' hy sei folie fen mi, di, hi, wi, da en sa, en dêr laken wy Sudhoeksters wolris om. Mar hy printe üs ljeafde yn for 'e tael dy't wy thusi tsjin üs heit en mem sprieken. Buten skoaltiid, yn 'e omgong mei e marders, üntkaem der him suver nin ünfrysk w.rd en under skoaltiid lies er üs faken in Frysk stikje foar. Altomets learde er u ek wol in Frysk sankje. Jonge, hwet wier 't in beste man. En det er him yn syn memmetael utere, dêr wier er like goed om yn oansjen. ja ik doar sizze fen folie mear, hwent me komt mei minlik Frys fiérder as mei stoersk Hollansk. Bisiikje 't mar ris, masters!

Master Knoop is yn letter jierren myn béste frjeon wirden. Ik ha mear oan him to tankjen, as mei sljuchte w.rdentos^en .s.E sokken binne der in hopen. Nou trije jier lyn ,s master forstoarn mar syn byld scil de Gaestmarders yet lang foarstean as det fen in edele, oprjuchte Fries. De bern dy't by him to learen g.en ha, binne nou allegearre hast al great; binne hja wanfriezen wirden, hja kinne net sizze det hjar aldfears sprake hjarren op skoalle ta de mule en ta

herte ütreage is!

Hwet master snaut de bern sa Öf?» frege master v. Loon, fen Mitselwier, my forwitend, do't er tsjin dit drankje skreau

yn Sljucht en Rjucht 1899, side 343. ..

Ik leau nou ek wol, det ik hjiryn hwet to bo^es*h*.k ha ien twa gefallen dy't my bikend wieme, op neiby de hiele skoalmasters-stan forhelle. Al bidoelde ik it sa net, it wierdoch net goed Hwet ik bidoelde mei myn knoffelige redenaesjes fen üo wier dit: yn 't algemien, en de goeden net to ne, spntsen, lizze de Fryske skoalmasters it Frysk leech, is 't net troch hjar