is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier det sa net, ik scil der elk om yn syn wezen litte. Mar it liket my döchs frysker, ienfaldiger ta om mar sljuchtwei „Oan 'e hear" to skriuwen, en as ik mar heal tink det ik de posterijen yn 'e mist fiere scil mei in frysk adres, skriuw ik in hollansk. Op 't stik fen propaganda bringt in frysken-ien net folie sjedden oan 'e dyk, wol

le&uwe

Ik sjuch fierders wol gau ris Utert stean for Utrecht en hab ek al ris lézen: Ynskedé en Wynskoaten. Hwerom? Utert scil wol in forfrysking hjitte moatte fen Uitert tink 'k, sa't de Hollanners en Utrechters dy stêd folie neame, mar Utrecht is ïenkear de algemiene Nederlanske namme, dy't ek yn Fryslan bikend is. Ynskedé is my hielendal to geleard en hwet de wyn to meitsjen hat mei Winskoat (de Grinslanners sizze Winschoot) ef Winskoaten, wit ik like min.

De kwael is wer: frysker as frysk wêze wolle, oars wit ik it net to forklearjen. De hearen moasten ris bitinke, det in tael net ütfoun wirde kin.

ii #

*

Ik hab in boer kennen, dy roan altyd ünder 't middelste sjongen üt tsjerke. Tapasje scoed er de preek seis wol, sei er, en de man is

der ald by wirflen en hat goed boerke.

Ik hoopje det myn lêzers ek sa dwaen scille. Yn elk gefal: ik

scil de tapassing fen myn preek mar oan hjarren oerlitte.

Oan 'e frjeon om utens dy't my skreau det er de foarste helt fen dit drankje mei nocht lezen hie, mar det ik nei syn sin net djippernöch gien wier, om't, ik hie net ütlein hwet de Friezen om utens oanfiteret om byïnoar to kommen en Frysk to praten, yet in

inkCHa fjy8den wol goed lézen it léste blêdside dêr't ü. o. op stiet: For de sportfries om utens kin 't frysk selskip nea hwet oars en mear wêze as de slypstien fen syn ünthald, de forjitmynet-blom oan 't paed fen syn stjerrend Friesdom"?

't Hearenfean, 1903.