is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wirdt faek ii rjuchte wird net foun Den leit it oan 'e taelsmid mear As oan 'e tael, dit is my klear,

Ien dy't net fiks him kweke het,

Lit dy mar smeije, 't slagget net.

Ik ha wol ris heard det it in tael smid altyd forkeard öfgiet. Mar Walino-om leaut fêst ek oan goede taelsmidden.

Al is der koal en izer rom,

Hy giet to knoflich dêr mei om....

Bom 1 Né, noch al net. Lang ünderweis, prevele ik yn my-sels;

fêst sa'n alderwetsken ien mei glês en roastige spikers en diggels der yn.

Wyls't immen goed bikwaem yn 't fak It better docht, mei mear gemak

Ik tocht: nou krij 'k him op myn jak; den ha 'k bihoarlik myn gerak; wier 'k hjir ef dêr mar ünder dak; 'k ha soarch, ik reitsjeoan gehak, gjin bonkje bliuwt der op syn plak, hwent Walino-om is net sa mak; o Jan, hwet dochst op üs, sa swak, 't is oeral hwerstekrinst krak-krak, dyn drankjemeitsjen is mar lak, hie oer dy seis gien, greate...

Gek det it net mear rime woe. As ik yn 'e binaudheit sit, kin k der oars wol hwet mei. Mar ik hie nou ek gjin tiid mear, hwent dêr kaem it ding oansüzeljen:

Nochtsiikjende Friezen! wêz bliid mei elkoar,

Ik kroep hast yn my-sels wei

Mar kear onfrysk gearlapsel f'ral bütendoar!

Amen, sei 'k. Der wier my gjin hier kniesd. Wier dèt nou de bom, wier dèt nou „it rjuchte wird"? Gjin s p o r t-friezen, mar nochtsiikjende Friezen? It wier myn bar om fen forbazing stom te stean. Det ha 'k den ek in toarn oanien dien, mar ik sjuch yn, dêr kin k myn ikker net mei skjinhalde. Dêrom bin 'k nou mar wer oan 't drankjerémeitsjen.