is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

himmeljen. Dêrby twa fervers yn 'e hüs. De iene sjongt, hwent hy scil mei Maeije trouwe; de oare is jister by 't wiif wei rekke, en sjongt ek. Nou, meitsje yn sokke omstannichheden mar ris in fetsoenhk

drankje ré! A

Ja, de rie om in forhael to skriuwen, komt my wol gelegen. Der

hat men oars neat ta nedich as yens holle en yens skriuwark.

Just, scoe dy frjeon fen niis-krektsa sizze, hwent det moat men

^ Aldergeloks, dèt is net wier. Wier 't sa, den koe Tc hjiljoun nimme. Optinke kin 'k neat, nou net en noait net. Dêr scil 't wol mei fen komme, tink 'k, det ik sa selden hwet lever je, det nei_.n forhae aerdet yn 'e trant sa't myn frjeon it bidoelt. De werklikheit fen libben det ik mei-libbe, mei-field, mei andergien ha sims, bl.est h.eltyd weroan syn droech woestynsan oer 't griene mêd det de forbyld.ng

yen foar 'e eagen tsjoene kin ^

Né _ wynt aloan syn silveren ie troch de fjilden dy t oars toar en dea'dsk foar my Hz.e scoene. Sa is 'tl In forbyldingalkrêft,dy't gjin woartel set yn hwet is en west hal, is net sonn. Ik bin bind de Ik gjin tinkfjild foar my krije kin stinder dy ie, en gj.n forhael optinke. Koe 'k it al, den scoe 't Onnaturlik wirde, en ek sa forfeelsnm

as as fervjen. _

In stikje libben yn forhaelfoarm jaen, kin 'k wol. Hwerom ne . En ik scil 't nou dwaen. Mar oer 't Frysk scil 't gean en in drankje scil 't wirde; bitink, ynskewielige lêzer: hwa't yn 'e husunderlizzend party is, lyk as ik op dit stuit, wol in oar graech bimasterje. En bitink ek det dit forhaeltsje skreaun wirdt mei twa sjongende ferversfeinten oan 'e iene en in healdroech sket oan 'e oare kant, en det .k dêrom sawol mei de geastlike minske as mei de stofl.ke halden en

kearen ha om net ünder in frjemde kleur to reitsjen.

***

To Haerlem, yn 1898, in dei twa trije foar Krysttiid. De nachts om toalve üre. Glüpend kald, hwent it friest det it ongelet. De foarkant fen in great hüs, det men üt gekheit „gebouw der Chr. Jongehngs-