is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „Det scitt' den wol hearre."

„En as ik it win?"

— „Den krigest' de selde rie, hwent den bist' der noch nediger

°a" ^Sa bidii ik der net folie fen," seit de képi-man; „mar, akkoart!" Krekt wirdt de poarte opdien, de beide frjeonen füstkje en w.nskje elkoarren plesierich ütfenhüzjen ta. De skoalmaster g»e|toart. de sersjantmajoar bliuwt yet efkes op 'e stoepe stean en s ucli ne de stierren. Hy wit net hot it komt, mar as 't stjerhelder waer is, kin er him altyd sa maklik tichte by hüs tinke, as er mar efkes de eagen

nei bL°PPenk^a ^ de SQldad dy't opdocht, net wachtsje litte. Mei in

swiere sike stapt er ta de poarte yn en giet nei syn keamer. As er de fiouwer keale mürren sjucht en dy ünwennich-swarte .zeren krebbe, neamt Ir de kaserne by de namme üt lilkens en wirdt noartich op syn frjeon Geart, dy't net leauwe wol, det Fryslan in Paradys.sen de Friezen allegearre wer Frysk to krijen binne yn taelenseden Fierders soarget er det alles hwet er moarmer oan en mei ha moat, LrTgripen leit, klaeit him üt, seit lüd-op: „ik wol der moarmer om m üre öf!" I for in militair is dit it selde as 't opwinen fen ,n wekker, en ornaris docht it mear fortuten, - en den jowt erhim e

°P Gjta^rtte" Tetter dreamt er det er thüs is mei forlof. Underwilens meitsje de Friezen rebülje tsjin 'e Hollanners; dy_ kommemti skippen oer sé en geane by Starum oan lan; de alde wrakke turfskute, dy't altyd foar 'e kaserne leit en noait leech komt, is der ek by Efter 'e Abt fen Lidlum oan fljucht Jan mei ne» 't^ strar, en ramae. vn 'e fiiannen om. Hommels stiet er foar in greate ridder. ,Det graef Willem, nim dou dy mar for dyn rekken, hy hat J 0 fem fakernoch koejonearre!'' ropt de Abt tsjin him. Gr,« asjebleaft 1" ropt Jan werom. Mar 't is oars g,.n dove se,n hyunder^ hellet syn fleiiel en jowt de . • • • graef in feech, y g

i,- p siuch nou is 't syn bataljons-kommandant .... hwet hinne .... sjucn, nou i» j » Veertien daeen is dêr ek wer sa gau it fryske wird foar? Veertien aag