is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mar scil dv trein nou noait foart? Huverich sküdskjend keart er him heal om yn syn hoekje; krekt fait him 'l each op it '™ 5ke, en bringe de trlje earste letters fen 'e namme Bold ot Z tinzen op Boise,, en Gysbert Japicx, - as oan 'e sUsyonskant de doar forheftieh opskoerd wirdt en de kondnkteu,r earst m ho„; minske en den in manskeardel ta de küpe yntnuwt. De doar wirdt

Hm» ha, "Zr°U oX>

hwent* hy hat no» libben frysk selskip: it ald wyfke hat de

It earste wird det in minske seit, as er nei in eintsje poat-oan to sitten komt, is in noflik „Hen!" det yn in lange s.ke ütstjertKreM in stoommasine dy't forbrükte stoom ütlit. De alde man, ha n9n dit eebrük; it ald minske foroaret for dizze gelegenhe 11 „Hen. yn „Fiji" Den hellet de earste in reabünte büsdoek foat■ jac bigjint snutende-wei: „Sjesa, dêr sitte wi wer. Krekt °P t,,d .

la hear l" seit it wyfke. „Mar 't wier wikkerdew.k, ef w. hiene der net mear'komd. Ik sei fen 'e moarn hieltiid al tsjin Janke: as w, mar ierdernöch oan 't spoar komme, mar hja h.e der neat n.n noe

""'"Dy 'deale, - echte Friezen! tinkt jan yn syn hoekje; 't is hi en

mi ph hia It binne fêst Waldtsjers 1

U lid minske giet troch: „Hia wieme It hjir 'o Amsterdan. wol wend sei se, om oeral krekt op 't léste amer.j to kommen. Nou ik gean 'den oars al sa ljeaf mar hwet bytider foart, .t w.sse foar

WiSSe'(?hTa;aJtde ald man, „mar de minsken ha 1. hjir allegeanre hwet" oars as bi uzes. It scoe mi bygelyks ek

altyd weroan trije fjouwer treppens op en del; der scoe g y nnrht fen ha Mar dêr ha se hjir neat mei to redden. En det men ye neiste bürljue, dy't men alle dagen wol tsjinkomt. op iens bi de namme kin! Dêr ha 'k mi 't measte oer forbaesd. Iktreg Ieme: prate jimme den nea net ris meiïnoar? Nou, se. er, as me g