is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ „Hea, det kin ik my nou skoan bigripe, det se de bernhwet

fatS°NoueakinWd°eeképi-man, dy't mei saun pear^earer.Jitfke hat him

. . >• c:: Konnp " «pit er tsun t ald minsKe, ,,i»

net mear bidimme. „FiJ beppe, seit er

e" TbS oan. mar de Mm.»

is 't gaust fen syn torbazing bikomd. „Heatkin, binne Ji e "

Ho"snf.; X••

™Li C -*«»«*—— r rtbinne ,en'

kea' J^OTdderiger?'Ho ^it^beppe."!^ binneat moadderiger

fen Janke-en-dys."

S'.^'rrlske „e,, « •. , wo, .o nterken det

hi" Jogden ^"do^enysen mastersbern ek - heeehr

"^ou, masters o.,s ne., «r dotnenys klnne lensels net oars," anderet de ald man.

t

boersk ptaet, lil stean det er it syn bern leart.

% rT- rrie"dy, boersk praette?" .orfebe. de hi-waldman.