is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keapljue, skoalmasters en oare ljue fen 't boppest ef op .en ne. boppest boerdtsje net rjucht op koe en yet net op kin det se ,n frjemde tael brüke ta skoarpeal fen hjar oansjên, stie as earmelytse, do t er i seis buten dy balke sjên woe to rédden, en makke mar gau det er

him weromkrige. . ,, ,

Nou wierre it him ek neat net mei, hwet de omstannichheden

oanbilanget. Foarst: hy stie allinne en buten Frysfen, en oard: i

militair gesach is üteraerd tige wankel. It kin net op im se

as men al de skoarpeallen, lyk as moaijer klean en wapens, apar en

better iten, heger traktemint, aparte hüsfesting en m offysyele tael,

der ünder wei skopt, fait it om as in tuitich blok hea en b.dobbe

svn dragers. Mar Jan koe it himsels dochs noait ynskikke, det er y

iene net iens misse koe. Hy woe in foargonger yn Israël weze, en

hie dos mear kinne moatten as in oar, tocht him. Hy hie do yetne

Vn 'e rekken hwet him letter düdlik wirden is : det len minske allinne

al docht er noch sa syn best, net wer opbouwe kin, hwet in hiel

restje inkelden willemoeds, mar de measten sunder erch, ofbrekke,

en d,t oars „et as in folksMegine yn steat wêze scil, .. Frysk wer

yn eare to bringen. Det leksom hat Piter Jelles him jown, dot dy

in pear jier letter yn Haerlem kaem to wenjen. ... ♦

En ik bin 't iens mei Piter Jelles en him : in folksbiweging moat

it wirde, üs striid for 't Frysk! .

Hwa't det der fen meitsje kin en moat, en der ek lenns fen

meitsje scil?

" jonge FryÏn, gearroppen Onder K fjildteiken fen « Frysk Selsk£ Mar om it safier to bijen, moat det selskip syn fmdel utwae„e

litte, sa, det it fier en hein to sjên is.

It moat üt 'e alde sleur wei. .

Mei hwet krite-gearkomsten, it ienris jiers halden fen m algem ene

lede-gearkomste en it om fêste tiden forstjuren fen in jefte „Forj.t y net" oan 'e leden, is 't allinne net to krijen. It bifoarderjen fen letterkinde Is tige s'koan, mar men hechtet der fier^ we^e oa. Oan 't folk komt üs boekje-biweg.ng net ta, ef hwer