is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wêze mocht - in lyts folksdiel is kritelid, - der toarkje de „Forjitmynetten," for safier se yn wezen bliuwe, üniepensnien yn e kast om. Det meije wy üssels üntstride — it is döchs sa!

Der moat hwet dien wirde om it folk ünder 'e wjuk to sj.tten It Frysk Selskip moat folie mear as ont nou ta in propaganda-

Se,SkH molt ^rekkers ütstjüre; struibiljetten forspriede; landagen halde; fryske nijjierskaerten, printbrievekaerten mei frysk undersknft en a dit gnob tige binlik forkeapje litte yn 'e boekwinkels; fryske printeboekjes en heilingen ütjaen, mei forlies as 't net oars kin; to ne gean mei keats-, drankbistriders-, sjong-, toaniel-, syl-, hirdriderij-, en oare selskippen, bounen en forieningen, eft se faeks ek in han sje mei

helPTiden oanien hat it net oars west as in great selskip fen tael- en

letterDet is 't net mear, it is allinkenwei in lyts folksselskip wirden. Mar det sjucht it seis yet net goed en nou giet it oer beide siden kwels.

For tael- en letterkindigen binne üs algemiene gearkomsten, en foaral üs kritegearkomsten, net hwet se wêze rnoatte.

For 't folk like min.

Né, yet minder, alteast de algemiene Salang al dy droech-saeklike dingen dy't wy jierliks oanhearre en öfdwaen rnoatte, net oan ekant set wirde, salang de frouljue net mei-meije en de mkelden dy t dochs meikomme der sa'n bytsje oan 'e bütenkant byoan s.tte krek as „roaseliten der poarte, - salang scil dy algemiene gearkomste altyd bliuwe in gearkomste fen üs hantsjefol fryske letterkindigen me. de inkelde ljue dy't der wol ris by wêze wolle; salang scil tnQaxthjitte kinne, hwet it döchs wol op syn minst wêze mei: in gearkomste fen leden. It moat nei myn bitinken yet folie mear wirde, mar l.t det der

"°U tTdöchs" to döchs, Frysk Selskip! Doch hwetst dwaen kinst! Skriuw, praet, rop, sjong, lokje, smeek, driigje as 't moat, - jow safolle drokte üt det alle Friezen, en bynammen alle jonge Friezen, dy hearr , en om dyn fjildteiken te heap rinne!