is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa sjucht en fielt ynJ fin Ijuchtwe"

^o.eef «e» in «etoich re'a oan 'e .o,t praie en U po,skjen .en

'e boat koartswilich-wei spinpoatsjen neame. niiskrektsa

Fen 'e Song of Hiawatha," hwaens mj.tslach my nnskrektsa

tsjjnne om syn ynlikste tinzen in ütwindige foarm to jaen hat er nea net heard, Ut siean dei er Longfelh» io ioig,en «die scoe yn syn bysündere wize om de natur to skilderjen.

Né - mar dóchs nimt er it moaije det oan syn we, le,t wc me, en biwarret it. Dagen neitiid docht it sims hl.te. det er fen ,en ef 't oar mear sjoen en merkbiten hat, as er seis wist. Earst I.'ddeskTLrn'ers fen syn ünthald oanieije en der alles ut we, reag,e hwet gjin ünthalden wirdich is.

* * *

Hen' it Moaije is allyk it nöt det me mei it tsjêf yn 'e souwe skept. De arbeider skoddet de souwe en it tsjêf forstout for de wyn,

mar it croe-nöt follet de sekken. ,

Yetteris is it Moaije allyk in rüge dyamant, dy't fen e dolders Vn ierdryks yngewant foun wirdt. En de dolders sjugge net, noch littè neï hwent de dyamant is rüch en in koarste modder «t der omhinne ' Mar de wasker wasket en de sliper shpet; den w.rdt de dyamant' as de jounstjerre dy't oan 'e loft blikeret en de m.nsken bigeije syn pracht en sizze: dêr is in skat foun yn ,t .erdryk en

nacht hat it ljacht berne det yn syr, skerte^w>er faile litten

Alweroan is it Moaije allyk siekerlen dy't fen >t fugelt talie litten

wirde yn in forgetten herntsje. Hwent de maitiid komt en de s.nne

det herntsie det de siekerlen waerm wirde en ta waechsdom

komme En de my'lde simmerwyntsjes streakje it libben det de ïerde

ÏÏST de" der angst nei memmewille üntstiet yn 'e kliene stallen

en firucht tynt yn hjar bugjende ieren. Den scil dy ne,s,mn,e,s gond

weagje op det iorgetten herntsje, en il ripe not scil roppe om eman

dï'' En ltaH4sb'én'to'n lesten is it Moaije allyk it goê-woan hea,