is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Det it ünderyn in «in waermer wé» scil as boppe, kin Jan ek ,, dêrom lit er de minsken stil hjar sin dwaen, r.TT^Ï. hjarres. Mar hy skodbolle. döcbs, «n y«ibimsels w' c I minsken it gefaer better Ünder 'e eagen sjen doarsten, dei de he,r.fn 'e tiid nea, ,o rédden, bwent der ,s g,.n minde,

as On»is.ens- ün|„,dildigens utgüid hat, wirdt er

. u Z kól vn 'e wyn. Ringen is er buten it Krabbers-

'T den" efct ft dwerLé fierder, - earst in ein opstome is net

gat en den gi OUwe koelte waeit. Inkhuzen mei

" -in b°ski< —

',k T,„Mtort Mm^m'Tst^rVtortt, mar hy sjucht neat as wetter. Sa Mde, 1 't winterde, net wêze, ei de kimen bhuwe^pk en Leb it scü yet al efkes oanhalde, foar't er de Gaesterlanske bosken

^Js^r-s-ïSsiïï

'e kajüt stean, aloan fïerkjend Siueee iy

iene skouder lein wirdt en imtnen mei in bikend lud se.t. „Sjugg ]y

J" °De taioigonger skriiiet forheard op en sjucht fen: siden in frieon vn 't laitsiend wêwn. it is inünderwfeerut'ehaedstêd,ingoefr.es dy t „ar, gjin Groot-Mokumer oanwensten skipe hat as det err s n es am skriuwt ynpleats fen Amsterdam, ik scil him derom A damstra neame Hia fdstkie en A'damstra forfetlet: „Jy liken Lot syn wuf wol, sa stom"ll stiene iy dér. is der swierrichheit' Giet it faeks net goed me,

'•«•« p"-"is ■» »dert, jwirtT„