is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ts|in syn f-jeon. „Dy brmg. de Ijue neiïnoar i> a makke, öngelikens * »" gUmkie"d

" *£v£?Ï ««d ^

*""* --rcr;"--Ï - " -

bifoarderet mear us tael, by ljue ay

«wad btane.» ^ ^ ^ ^ se ^ g|in w„ dogge

« b^Hpa b„e, Se Z'ueteboekjn -eil

op 'e weagen, roanst lan en se jk

ri ;zi^kz;rL'i:;.^~d.-r.-

iy siugge, sei 'k; de sé «rinoe scoe mm gean. - Hea ,a, se, ,

»J E»t. : f—^ - nï

" .• „ , i, ♦ ian Dv sloech it Nij Lieteboek op by side 74, üs froul ue, Iftkct J^n. q-..u » «p. cp

Is de dea,'Mi.td^bsj,etg«d.^sUe.^-^-ak--nalkSi

^r^rrrrnv^'dr.

3 ,,, u Hv't hiarren vn 'e earen rüzet en neisuzet, en

tZïiïÜL<>i <»mk,ierde,kom'

jo fersen to sizzen, binne jy det biskögje it net as in

„Det scil den licht wol komme, omt ik biskogje