is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nou den - mei dy beide priuwkes fen dichterlike biskriuwing wier 'k oan 'e gong foar't ik it seis mirk. Det giet wol ris mear sa as men ven djip jowt yn dichterwirk fen hege wearde. Do bin 'k der mei

trochgien salang as 1 my hage. Ma, it Mne en bliuw. Ibe.de

neifolgingen, en hja steane net heger as sok wirk troch en tud stiet. Ho langer men it makket, nammersto minder wirdt it.

't Hearenfean, 1905.

XIV.

Altyd yet ünderweis.

Hwer't in reisber minske sunder, en hwer't er mei thüs komme kin _ Twa Friezen sunder omtinken. — Aangenaam! — De hoanne kraeit net en dóchs wirdt Jan to wekker ; hy hat argewaesje om't er holpen hat by 't floerjen fen 'e hel (me. goede foarnimmens) en .... set der yn 'e selde sike yet m khnkert op 'e kant by. - Jan oan 't bikearen en ho t him dit ofg et wyls't hi en si Neptunis jowe hwet sines is. - Otndoch. - Ien

dy't him net oan 't skerm-reglemint steurt. - It „forhael eint

wer net fierder; de skriuwer hellet safolle oeral (de stjerren .g, it gemoedslibben fen 'e minsken, in pear keizers, en folie net genöch) det der op 't lést gjin oprêddens-ein mear oan blykt to wêzen. Dêrby strüpt er himsels om, (hwet er de lezers net oanriede kin), haldt üt det alle talen, as 't knypt en yetnsi knypt, hke ald binne, (hwet in mallichheit; elke Fries wit wol better), docht in forhaeltsje fen herbergelucht, dêr't kop noch stirt oan to finen is en blykt op 't lést Friezen en Sieuwen yet net ïens utinoar tö kennen. - lt ein is wer „omdöch", hwet lykwols dit drankje net wêze scil, hopet de skriuwer.

It wirdt A'damstra en Jan njunkelytsen dóchs to kald om langer boppe to bliuwen. Hja geane del, halde healwei de treppen efkes opsie om to wennen oan 'e hjitwetterstove-lucht dy't hjarren tom.ette slacht - it bést to forgelykjen by 't aroma det wiete foetsokken op in gleone plaetstove forspriede, - en sette den koerts nei it ne.ste