is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taffeltsje, dêr't in hear oan sit, drok yn petear mei hi üt 'e walden, lvk foar him oer op 'e bank. Si nimt fensels it plak yn det j

riuchtswegen takomt, nést hi dos, mar liket hwet ófwêzich. Sa ofwêzich is se lykwol net, ef de rjuchterhan leit biskermjend oer't spoarkoerke Y„ - po»r hte se t op 'e skerte; hjir kin 1 sa', skynt efl.es me.

li je, hwent it stiet op >e bank; mar de tón der ofmmme |„ reisber minske moat hoeden wê*en, oars .k0,,,, er "1"

't geriif dêr't er mei op reis gien is en mei 't flnger.,1 det er onder-

WClS Dafs'erminbear goed; min kan teunwoardich finch héne en '' it skeelt wat bij froeger dagen," bitsjuget hi, mei in tongsïach dy't düdlik ütwiist det er syn Hollansk prinsepeal to Dok um skipe bat; op wykmerkedagen, mei men der by er

Mutte io noch al gauris op reis, ak frage mag.

'1 „Och nee, maar in Hofland reis Je on*iilekeurig meer dan in

P"lTt; Mes"t« jTi. Hollinsk is earste kar, en dóehs efjost dêrom, is der in wc,

erSe'dèt jan him goed sketten bat, freget de léste oan A'damstra: „Ho is 't,bmn« om t0 Sjên,.. anderet dizze.

Fn 't waerd us ek to luftich. Mar de hearen kenne elkoar net,s]uch

ik. . . . ?" Mei de bikende hangebearten hat de foarstelling p ea s.

^Aangenaam!" seit de nije frjeon, by 't füstkjen.

— „Aangenaam!" seit Jan ek. Petrus

Metols, - „é, in boanne kraeit de,*-*^£1

mar Oeart syn sizzen by 't oiskie komt j y

him for himsels. Hwet deale, scoed ! ünthjitten det it

as Frysk prate? Hat er himsels al B» h™d^skl lt kennls. üt wêze scoe mei det „aangenaam ^ ^ wirden; )BUid det ik

meitsjen yn 't Frysk bitsjugje scoe, -g' Wol yn'tskik!"

mel j„ yn 'e kinde '.om 1» - „Ttge n t »m „Jol y ^

ef soks sahwet? Mar sa gau treft er gjm Fries ay