is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aloan en wynt sa op 'e bank om, det it hófmastersfeintsje det by de tapkas to glêzewaskjen stiet kriget der erch yn«i to. *. nald pear de treppens op, nei in plakje ....

scil det ik se folgje. , , mnpjt mv det

Boppedier,<to*rek, myjdfcslachrt» ,e„

1 syfn-M o.n b,kea,.„ in irage, dér'. d« lés.e gün rjuch, ander, op to jaen wil, en ik wol de lezer de gelegenhei, net bin.mme,

him hjiryn to formeitsjen. . . f mei

„Mar siz ris," (regel de man, „hwerom ha |y einliks salolle me,

't Frysk op?"

Hiir scil me», ha 'k soarch, my forwite det ik in pankoek; la in boffert opblies, en Jan det er al to ga» iorlegens* « .» ,«teHwet divekeri In frage dêrt si makhk l» ander, op o ..en y_

aidiears tael, o Frank en Bat, hwer huzt hja. . „

er, ie» Kz'nen jierren^ ^^Ftyske ()Langer al as tweintich leuwen ... »

seden "

AangenaamI Mar ik wit net, ha 'k al sein, det det er yn syn Onderofsierslibben Onder 'e eagen kriget

L I him for i„ part oanwend hat, dit .ene goede wit. det

men bv it skermien ridderlik to wirk gean moat, det is to sizzem gjin

forkearde stanne» y»»imme, ef novere ^ „eTd "

is 'I. En dêroin seit er, nei't er him langer Mocht hat as e, wen Ik wit it net goed! Ik ha der in bulte me! op, mear km knetaza^ £ nije kinde blykt him oan giin skermwette» ,0 senr^O a iv it sèls net ienris witte!" skokskouderet er. „Ik ha der in bu 'oV om': ik der to buite mei op ha," de, is ommers gjin reden. Men kin like goed sizze „omdSch!" krekl as de bernl