is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der is my ter earen komd, det in hopen ljue neat oan myn „Drankjes" ha. Ik ein yn 't algemien net hirdernöch nei follen hjar bitinken, wirdt der sein. Jan is b.g. fiersto lang ünderweis.

Dit sjuch ik net yn. Ik ein mysels hirdernöch, sims to hird.

Men moat nou döchs einlings-einlings wol merkbiten ha, tinkt my, det ik gjin forhael skriuw, ef, better sein, det it forhael bysaek for my is. Lêzers hwaens nijsgierrigens longerich is op léste bledsiden, scil k it wol nea net nei 't sin meitsje kinne, mar yn 't bysünder for myn „Drankjes" forsiikje 'k in oar soarte fen opmerksumens, as dêr't men "nei folstean kin by in lichte franske roman. Hja binne tige biwirklik en kostje my gans tiid; ik moat faken tige djip yn myn ünthald taeste en de snaren fen myn gemoed oan boarsten weagje; sachts det de lêzer 't him ek hwet swierder makket as er wend is. Licht bispint er dér mear side by, as by 't ünfordildich wachtsjen op in min efte mear

romansk ein fen dit forhael," - as 't nou döchs sa hjittemoat,

— hwent det scil wachtsjen om 'e nocht wêze, soks wol 'k him foart wol sizze. Jan syn libben hat nea net mear to bitsjutten hawn as det fen 'e measte sykheljende hantsjefollen moude, dy't us planeet mei him omdraegt op syn tsjernpaed troch 't universum. Nea hat er bütenwenstige lokkich west, en 't ünk hat him ek sa slim net meinomd ... as er wol ris miend hat, alteast nea sa slim net, det der fen syn skiednis genóch opium to meitsjen wêze scoe for ljue dy't yn in boek

itselde siikje as yn in Sjineesk „thehüs.

Mocht men freegje, hwerom ik den syn wearfarren brük as grounstof ta trochgeande middels, den ha 'k myn andert ré. Ik ha de oertsjüging det de libbensrin fen elk minske ta soks tsjinje kin; det ik Jan sines nim, komt om't ik der it béste mei op 'e hichte bin De

iene sa goed as de oare hat genöch ünderfining opdien scil 'k

net sizze, om't, yn dizze wirden leit bislelten, det er it seis wit en syn ünderfining tapasje kin; genöch Ündergien den, om der boeken mei to foljen, for learlingen yn minskekennisse hwet minder ienlüdich en forfeelsum as de measte. As immen de formogens hie om in hiel gemoedslibben, it komt der neat op oan hwa sines, bleat to hzzen op 't papier, scoed er yn steat wêze ta 't leverjen fen in wirk det syn gelikens