is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„e, ha sc«, en oi:;r^

fen ta inkelde .n.nske, ho lenfaldrt ^ >s de ^ _

boeken mellno», tnskreann s1 fe ^ mjr ,k „

in forkearde wize fen sizz , la fine„ fen 'e

stean om de léze, in m,ddel oan e tan ^ ^ ^ oer ,e

flaters yn myn «|» «a « . ^ ^ ^ ^ ^ bum sie « en wer-s.zzen wi,dich «fgemoedsfibben

M„ ta sok ke,rdelsw,,k .S ^z,en ^ sïn

yn al syn djipten, is nimI"en bifiemt en rikt sünt lang nei

wittenskip as in oare equator t Hy mjit de ófstan

de stjerren, om mear oanslach for ^ ^ t de biauWe loftsé, stiet,

twisken twa wralden, hifkelt e sinn , himsels mjitte,

koart sein, for neat f ^rüch wirk syn ridskip hifkje en bidjipje wol, doe der op >t

— Den b^wf e, g hirae„ l0 sitten, as',

lest mar in slach n , ^ allegearre döchs sa graech in sint

ponkje „minskekenmsse, <te 1 ^ ^ M it de si„„e yn dogge, ,onngiet. Kom te , y nbaen ,ounslinge,et,

is, dy't, driuwfear en bidder fcgeyk,.»s e J mmm ^

biken ma, eariik det ,t dy nea net lokt ,s, to as de lerde

el hwet dy d,inwt en b,st,u,l1 op dy"_b»en, ^ ^ ^

sines, - fen moude ta mou ^ ^ ,, nel mei him iens wéze;

De leauwer wiist my op O dwaen en litten.

ik mis de oertsjüging det der m .sjur , dy oertsjüging

Mar dit der fte": ^êl gelyk bliuwt. Hwet by de net-

al ha, de saek doch yn ^ sdfkennisse, scil by de leauwer

leauwer in tokoart h] ^ kinne) mar dit komt op t

krapte oan GodskenmS^ ™ b op -e frage: „Ho kaemst der selde del. Skokskouderet foarenoan yn 'e

dC'Vwte^ * Syn eige" 'e"e *" °mmerS: "GOd '8