is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oeral, dos ek yn yen» el oarsom en dogm.ty.fc ntOlksnverder:„Men

is yn God, om't, God is oeral."

Nou hoopje 'k det men my net forkeard b.gr.pe scil. Myn doel

is alhiel net om ljue dy't oer dizze saek oars tinke as ik, op t sear to kommen. Fen my, fen immen dy't jimmer b.tsjüget det in ienfaldich leauwer him neijer stiet as ien dy t de ge a mei a hwet boppe syn bigryp giet, ja neijer as ien dy't me. koarte wirden alles forsmyt hwet tsjin syn bigryp yn liket to gean; fen immen dos dy't earlik bikenne moat det der dingen binne dêrt yens forstan by stil stiet, scil men dit wol oannimme wolle. Ik wol alinne dit mar sizze: det wy, leauwers ef net-leauwers den, klunhakken binne in selfündersiik. Moasten wy oars, nei ieuwen en ieuwen fen studsje yn sielkinde, fen gelegenheit ta dizze studsje alteast, net gins fierder eind wêze? Sjuch, men forwyt my oerlangsumens yn t biskriuwen. En howol in pasjint troch 'en tiid yn syn Ünpasjintigens mar al to faek forjit det net it ynnimmen him better meitsje kin, mar 1 wir jen fen 'e middels allinne, en det in sike by de tomme hemd w.rde moat, licht hat men, fen in oare kant bisjoen, net alhiel unge yk. Mar ho hird eine wy, wy meiinoaren, wy minsken, mei 't forhael det wy u neiteam yn dieden nei to litten ha: de skiednis fen us kommen ta

selfkenmsse?^ ^ ^ ^ ^ ^ N{.

fierder troch de ierdkoarste hinne krongen, as troch de tsjusternis fen üs gemoed. Troch de minske syn ündersiik is alles foarut g.en en forbettere, alles, op 'e dingen nei dy't hjar oarsprong fine yn dy forgarbak fen ünbigryplikheden seis. It figeblêd der't wy alearen us neakenens mei bidieken, is in sidene lape wirden, - us talske skamte is deselde bleaun. Ynpleats fen twisken slinken en slodzen, libje wy nou op fjilden fruchtber lan, - en dêr wirdt earmoede op lit as yn 't foarige. Wy bouwe huzen as tsjerken, mar God — de Ciod diskear dêr't ik ek oan leau! - wennet yet altyd net yn timpels, fen minskehannen makke. De frede kriget in paleis fen us, en de oarloch wirdt ófgrysliker fierd as ea foartiid. Wy needsaekje it ünsichtber elemint om üs boppe de wolkens to tillen, de eac -