is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• oo Mor iW scoe net witte, hwerom Nikolaes II tsjin-

wirdich'minder is as do, en sa fier hy'nefte. stean m°.t

dy't nei myn ynsjên oars noait hwet dien hat as.... h.msels bopp

de rnlr "fk gcan to fier böten 't paed. Det komt der fen, as men mei de gr'eaten en 'tgreate bigjint. Ik wol my den oars by t lytse

halde en forfetsje yetris det wy klünhakken en preamkeskouwers binne

„p 'é baen fen' selfkennisse, ek yn 1 ly.se. En dêrom: , nnde.,, fen i. minskebistean - men seil dóchs wdte de. yn t F ysk ■. wird bislean siaen kin op 't gemoedsiibben? Hj■ b«Mi Ir)em bilsinf men kin gjin bigryp kri]e oer syn meriyk hbben! - del Xiik den is Sc« eneikba. by bi^^ omjo,

^e^e„kSn,lS £ ek l maets^y mei

DiMs de reden, de. ik myseis sa faek omsWp .oar each fen

'e lezers, sa goed as ik kin. & hwet

En hjir binne wy werom op t plak ten uigong,

efterliet det ik nou wer opkrij.

Sn goed as ik kin, sei 'k krektsa, en det mei der wol It wol my faken net heal slagje om hichle to kr,,en fen t hwerom en dêrom det faer stiet oer myn dwaen en litten.

Sa ha 'k tiden oanien striden for it Frysk, sünder rjuchtto w t en

hwerom. 't is yet mar amper twa jie, lyn, de. ik krige, ho t it komt det myn memmesprake my sa ne. oan t; hertee.. 't Wier net de bysündere aldens, „dêr't se op romiem ,

ytliken. Alle talen binne ald; as't der op oank°'"t /' C y fóarkans foarkans is dos yn dit stik fen saken gpn-ien, stel del^dy fo»ta»s

rineht fen bistean ha scoe, - hwet sa nel is, mar ikiorSnk,e d« on 't minlikst my de biwizen to skinken; ik scoe him oars freegje moatte hwerom J gün siiepmO.se draegt, lyk as P^-n bePPe ™ gjiii platte skoen mei gaspen. Sliepmütsen en gaspskoen me,,e nam

mentlik ek op aldens romje.