is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia op 'en dür fine omke Bouwe en Jan mear fen 't leste as fen 't ea'rste Do moasten de soallen fen 'e skoen sims poetst wirde, en de kuch" ('t kommizebrea) „gericht" yn 'e kastjes lizze, nou wirdt de 'mich ek yet ütsoud en 't kamiel trochswolge. Do roek it jouns net fris op 'e „chambrée" en stonk it der moarns, hwa't der him nou op somlike tiden op weaget, mocht earst ek wol in soarte fen dukerspak oantsien. Do mocht men omskilderje en wachthalde op plakken, der neat to biweitsjen wier, op 't slimst net iens „de lieflijke meid van hierover," nou hat men „op post" faken ek oars neat to dwaen as mei langst ütsjên nei de aflossing. Do koe in boarger 't net foarhim krije om hoffer neatichheden in soldaet straft waerd, nou kin er der like min by. Do mocht men wol boppe provoast en kasjot skriuwe hwet Dante boppe de helsdoarren lies: „Dou dyst'hjir ynfierd w.rdst' litt' alle hope farrel" nou binne 't noch middelieuske gatten, dert

Nederlan him om biskamje moast.

En den de nuvere bineamingen en sizwizen dy't de kaserne-bi-

wenners hiem ha, en dy't jamk sa teikeneftich binne! Dy binne sunt net oars noch oars wirden. De adjudant („adtsjedant" se.t omke) hj.

noch altyd „stip", as er der seis net by is; de sersjant-majoar „dubbele.

In kear strafeksersearjen is ,,'n toertje bij de schuit ef koarter hjit it toerevare". Soldatenskoen binne „modeltrappers". Yn 'e kantine keapet men for ien sint in „ongesmeerde bak sweet", for twa in „gesmeerde". Dv't straf to wachtsjen hat is „zuur". Sa-en-safolle dagen provoast is sa-en-safolle „pond". Wachttsjinst wirdt net dien, mar „geklopt". Yens ransel is yens „bokkie". Yn 't foarige die men der, as men 't oandoarst, in pear lichte turven yn, ynpleats fen 'e swiere lyfdracht en de skóen. Tsjinwirdich rédt men yen al folie mei in pear lege segarekistkes. Det is yn allen sa goed net: de turf joech hwet mei as lutenant ef sersjant yen ris op 'e ransel kloppe, en klank siet der net yn, likemin as yn 't linnenspil. Mar de kistkes dêr hoeve se mar ne. to wizen, den rattelje se al en forriede yen. Turf wirdt der lykwol net mear stookt, en fait der dos net mear to taken, yn 'e kaserne. Kommizebrea hjit „kuch" (fen 't Hd. Kuchen?) ef „(halve) zaaier . Ste ten is slaan" In soldate-hierkaem hjit in „dubbelloops jachtgeweer , in