is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De engelsche dichter Coleridge noemt den brief aan de Romeinen het diepzinnigste geschrift, dat er bestaat. Chrysostomus liet hem zich twee malen per week voorlezen. Luther zegt in zijn beroemde voorrede: „Deze brief is het voornaamste stuk van het Nieuwe Testament en het allerzuiverste evangelie. Hij is waard, niet slechts dat een Ghristenmensch hem woordelijk van buiten leert, maar ook dat hij er zich dagelijks mede bezighoudt als met het dagelijksche brood der ziel. Hij kan nooit te veel en te goed gelezen en overdacht worden, en hoe meer men hem gebruikt, des te kostelijker wordt hij". Melanchton heeft den brief twee malen met eigen hand overgeschreven en hem op zijn colleges herhaaldelijk verklaard, welke verklaring den grond heeft gelegd tot zijn „loei communes", de eerste wetenschappelijke uiteenzetting der evangelische leer. De hervorming is zoowel het werk van den brief aan de Romeinen als van den brief aan de Galatiërs geweest. En waarschijnlijk zal ook in het vervolg iedere groote geestelijke opwekking met een beter en dieper verstaan van dit geschrift samenhangen.

In de uitlegging van zulk een boek moet gestadige voortgang zijn. Wij staan hier telkens voor ondoorgrondelijke diepten. Wij komen als in een kathedraal, waarvan wij niet weten, wat wij meer zullen bewonderen, de majesteit van het geheel, of de volkomenheid der deelen, en waarin wij voortdurend nieuwe schoonheden ontdekken.

Godet/Jonker, Romeinen. i