is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heidenen, ondernomen met het doel om Jodengenooten te winnen. Weizsücker en Pfleiderer onderstellen iets dergelijks, en zien daarin een natuurlijke voorbereiding voor zijn apostolische roeping. Met het oog op Matth. 23:15 kunnen wij zoo iets natuurlijk niet onmogelijk noemen, maar toch wordt deze onderstelling door niets bevestigd, ook niet door Gal. 5:11.

Wanneer men al het hierboven gezegde samenvat, weet men ook, wat Paulus bedoelt, wanneer hij Gal. 1 : 15 zegt, dat God hem van den moederschoot aan afgezonderd heeft. Paulus moest Jood en Farizeër zijn, om het leven onder de wet bij eigen ondervinding te kennen. Hij moest in het midden der grieksche wereld geboren worden, om het zoeken der Heidenen naar het schoone en het goede te leeren verstaan. Door zijn romeinsch burgerrecht kon hij zich vrij in de heidenwereld bewegen, en was hij eenigszins gewapend tegen de aanvallen zijner vijanden. Zoo was Paulus een levend vereenigingspunt van de joodsche wet, de grieksche beschaving en het romeinsche burgerschap. Daarom kon hij op den Areopagus te Athene, voor den rechterstoel des keizers te Rome, en voor het Sanhedrin te Jeruzalem het evangelie prediken. Hoe zal hij met aanbidding op de leidingen Gods in zijn leven hebben teruggezien! Ja zelfs het feit, dat hij een ambacht beeft geleerd, was niet zonder beteekenis. Hierdoor kon hij, ten spijt van allen, die niet aan zijn onbaatzuchtigheid wilden gelooven, het evangelie om niet verkondigen.

Op het tijdstip van zijn bekeering was Paulus tot den mannelijken leeftijd gekomen, op het hoogtepunt van zijn verstandelijke en zedelijke ontwikkeling; toen was hij in het volle bezit van zijne talenten en van een vurig geloof, gestreng tegenover zichzelven, met fanatieken haat tegen alles wat de eere Gods te na kwam. Aan een onverbiddelijke dialektiek paarde hij groote praktische bekwaamheden en een onvermoeide volharding, terwijl hij tevens een man was met een levendige contemplatie en een fijn gevoel.