is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Paulus' bekeering.

Terwijl Paulus de Christenen vervolgde, — meenende daarmede Gode een dienst te doen en alzoo ook de gerechtigheid te vinden, die hij overal tevergeefs gezocht had — kwam hij plotseling tot bekeering. Hoe is dit geschied? Op welke wijze is de nieuwe meester, Jezus Christus, in plaats van den ouden, de wet, gekomen? De kritiek, die iedere bovennatuurlijke werking Gods in de geschiedenis ontkent, heeft ook hier het wonder zoeken te elimineeren. Vooral bet betoog van Holsten (Evangelium des Petrus und Paulus) en dat van Pfleiderer (Urchristenthum Paulinismus, 2e ed.) verdient de aandacht.

De voorstelling, die inzonderheid de laatste van de bekeering van Paulus geeft, komt op het volgende neer.

Door de steeniging en den marteldood van Stefanus is Paulus het eerst aan het twijfelen geraakt, of de Christenen wel zulke verachtelijke schepselen waren, waarvoor hij hen tot dusverre gehouden had. Daarbij trof hem de verklaring, welke de door hem vervolgde en ondervraagde Christenen met een beroep op Jes. 53 gaven van den dood van Jezus, alsmede hun krachtig getuigenis aangaande de opstanding van hunnen Heer. Terwijl hij toen reeds van het onvoldoende zijner eigene gerechtigheid overtuigd was, begon hij zich af te vragen, of die gerechtigheid niet in den dood van den Gekruisigde zou te vinden zijn. Bij het naderen van Damaskus, waar hij alle straffen der wet tegen de Christenen zou loslaten, ontwaakten die goede indrukken in hem met buitengewone kracht, en brachten hem in ontzettenden tweestrijd, aan het einde waarvan de reeds gekomen beslissing den vorm cener uitwendige verschijning aannam, en de kreet van zijn geweten zich als de verwijtende stem van den Messias deed hooren. Op deze wijze meent Pfleiderer ook het uitwendige middel, hetwelk men vroeger in rekening bracht, de brandende hitte van de woestijn in het middaguur, te kunnen missen. Renan dacht aan de werking van een onweer of van het verblindende