is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonnelicht. Pfleiilerer gevoelt, dat zulke verklaringen niet in overeenstemming zijn met den aard en de diepte van liet te verklaren zedelijke feit. Hijzelf schijnt echter ook niet geheel tevreden te zijn met zijn psychologische deductie, want hij doet ten slotte een beroep op een genadewerking, „openbaring" in den vollen zin des woords. De ziel van Paulus werd aangegrepen door de goddelijke kracht eener waarheid, die zij nooit zelf had kunnen voortbrengen, maar die zich voor haar ontsluierde als het tooverwoord, dat aan den innerlijken strijd een einde maakte, als de kracht van God tot zaligheid.

Keim (Leben Jesu, III, S. 605) zoekt ook een objectieve oorzaak , die geen zinnelijk-waarneembare verschijning is. Evenals hij de verschijningen van den opgestanen Jezus met „telegrammen van den hemel" vergelijkt en er geestelijke openbaringen van den verheerlijkten Heer in ziet, schijnt hij ook hier aan een bloot geestelijk wonder te denken. Op dezelfde wijze spreekt Reuss (Ep. paulin. I, p. 11) zoo al niet van een absoluut wonder in den gewonen zin des woords, dan toch van een onopgelost psychologisch probleem. Terwijl Baur (Das Christenthum und die chrislliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte, 3e ed. S. 45) verklaart, dat men noch door psychologische, noch door dialektische analyse dc geheimzinnige daad, waardoor God zijn Zoon in Paulus openbaarde, kan doorgronden.

De moeielijkheid is deze. Hoe meer men, met Pfleiderer b.v., omstandigheden en indrukken opsomt, die de bekeering voorbereiden, des te onbegrijpelijker wordt het plotselinge en hevige van de krisis; hoe minder men het doet, des te onverklaarbaarder wordt die verandering zelve.

Men mag uit den indruk, dien de marteldood van Stefanus op Paulus zal hebben gemaakt, niet te veel afleiden. Het gevolg daarvan is grootere woede tegen de Christenen (Hand. 9:1, 2), zonder dat iets van aarzeling bespeurd wordt. Ook leze men in Hand. 9: 5 niet meer dan er staat. Natuurlijk behoeft men niet alle voorbereiding te loochenen. Paulus moet het wanhopige van zijn jagen gevoeld hebben, al zocht